Opšti uslovi poslovanja

Uvodne odredbe

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove poslovanja prije nego što izvršite porudžbinu. 

Ovi opšti uslovi prodaje odnose se na korišćenje internet prodavnice privrednog društva Belodore d.o.o., Podgorica, sa sjedištem na adresi Bulevar Džordža Vašingtona br.65, registarski broj: 50968285, PIB: 03359638, PDV Reg. br.  30/31-23287-1, adresa za prijem elektronske pošte podrska@belodore.me (dalje: Prodavac) putem web site: www.belodore.me (dalje: Website).

Opštim uslovima poslovanja definisan je odnos između Prodavaca i pružaoca usluga e-trgovine (davalac usluga informacionog društva) na www.belodore.me, i Vas, našeg kupca, i isti predstavljaju sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog u elektronskoj formi.

Savjesno primenjujemo identičan pristup prema svim našim kupcima i pružamo iste pogodnosti, nezavisno da li su naši korisnici ili ne. Stoga će se pravila ustanovljena u ovim Opštim uslovima poslovanja primjenjivati i obavezivati sve naše kupce.

Navedeni Opšti uslovi poslovanja tiču se najprije kupovine proizvoda u našoj e-trgovini (putem našeg sajta). Isti uslovi će se primjenjivati i na kupovinu proizvoda putem Korisničkog servisa pod istim uslovima. 

Samim pristupom Website-u kupac potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primjenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog Kupca.

Kupac potvrđuje da je punoljetan ili da uz dozvolu roditelja prihvata sve uslove koje je Prodavac istakao na Website-u, odnosno da je pravno sposoban da zaključi ugovor i izvrši porudžbinu putem Website.

U skladu sa relevantnim odredbama Zakona o elektronskoj trgovini, obavještavamo Vas da se prilikom e-trgovine kod nas primjenjuje Kodeks ponašanja u prodaji roba i pružanju usluga na internet tržištu Crne Gore, koji možete pronaći na sljedećem linku.

Važenje pravila

Prodavac ima pravo da u bilo kom trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmijeni bilo koji od ovde navedenih uslova prodaje, koja izmijena će stupiti na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na Website-u.

Nastavljanjem korišćenja Website-a nakon izmijenjenih uslova smatra se da je kupac sa istima saglasan i da Prodavac neće biti odgovoran za moguće posledice koje su rezultat promjena.

Ukoliko se ne slažete sa promjenama molimo Vas da ne koristite Website i da se Prodavcu obratite putem e-mail: podrska@belodore.me ili putem telefona +382-67-109-966, kako bismo Vaše podatke ukolinili.

 

Kupoprodajni ugovor

Kupoprodajni ugovor se može sklopiti putem e-trgovine.

Ugovor može biti zaključen na crnogorskom i engleskom jeziku izborom opcije jezika.

Samim poručivanjem i slanjem narudžbine putem našeg sajta ili pomoću Korisničkog servisa, nastaje predlog kupoprodajnog ugovora. Porudžbina će biti obrađena u vremenskom periodu do 5 dana, dok će potvrda o primanju porudžbine biti poslata na Vašu eletronsku poštu.

Kupoprodajni ugovor se smatra zaključenim onog časa kada ponuđač, primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu kupca da prihvata ponudu.

Kupoprodajni ugovor će potom biti izvršen slanjem poručenih artikala. O slanju paketa bićete obaviješteni putem elektronske pošte. 

Ugovor će se sklopiti u Crnoj Gori i važiće u skladu sa zakonima Crne Gore. Ugovor će biti čuvan kod Prodavca, a po Vašem zahtjevu, koji možete uputiti na adresu Bulevar Džordža Vašingtona br. 65 ili na e-mail podrska@belodore.me, biće Vam učinjenim dostupnim.

Naručivanje Robe

Kupac robu može naručiti neposredno putem Website kao neregistrovani korisnik ili nakon izvršene registracije. Sve kupovine registrovanih kupaca se bilježe, pa će registrovani kupac u jednom trenutku steći pravo na različite pogodnosti prilikom budućih narudžbi.

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unijetih podataka prilikom registracije.

Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka unijetih prilikom registracije, kupac je dužan da što pre ažurira svoj korisnički nalog, odnosno obavijesti Prodavca o promjenama putem e-mail: podrska@belodore.me

Roba se naručuje elektronskim putem pritiskom opcije Dodaj u korpu, kojim se odabrani proizvod dodaje u korpu Kupca.

Kupac bira način isporuke i bira način plaćanja Robe.

Prodavac zadržava pravo da, s obzirom na tehnička ograničenja koja se odnose na mjerenje stanja zaliha u realnom vremenu, prilikom prodaje putem Website-a prikaže i cijenu artikla koji se momentu prikazivanja ne nalazi na zalihama, tako da Prodavac ne garantuje za stanje zaliha u svakom trenutku. Stanje proizvoda na lageru se ažurira jednom u 24h, iz tog razloga može se dogoditi da poručite proizvod koji je u međuvremenu rasprodat. Ukoliko dođe do toga bićete blagovremeno obaviješteni.

 

Cijena

Prodavac samostalno utvrđuje cijene Robe u skladu sa svojom poslovnom politikom i zadržava pravo izmjene istaknutih cijena.


U skladu sa zakonom, sve navedene cijene su sa uračunatim pripadajućim PDV-om, ali ne uključuju troškove dostave Robe Kupcu koji trošak se dodatno naplaćuje.

Istaknute cijene proizvoda i usluga prikazane su sa PDV-om važećim u vrijeme slanja porudžbine. U slučaju da se PDV stopa promijeni prije sklapanja kupoprodajnog ugovora ili prije slanja robe, kupac je dužan, uzimajući u obzir odabrani način plaćanja, izmiri svaku razliku u kupovnoj cijeni ili će prodavac bez odlaganja putem elektronske pošte provjeriti sa kupcem da li može naplatiti više od kupovne cijene.

Sve istaknute cijene, uključujući i cijene sa popustom, važeće su do daljeg ili do isteka zaliha.

Trgovac zadržava pravo da odbije zaključenje ugovora o prodaji ili da proda proizvod kupcu ako je očigledno da je istaknuta cijena nesrazmjerna stvarnoj cijeni proizvoda i ako se radi o očiglednoj grešci prilikom isticanja cena, koja je rezultat sistemske greške i/ili ljudske greške.Plaćanje Robe i Isporuka robe

Način plaćanja i isporuke možete sami izabrati. Prije slanja porudžbine bićete obaviješteni o odabranom načinu plaćanja i isporuke, kao i troškovima dostave. 

Način plaćanja i isporuke koje Vam obezbjeđujemo, kao i cijenu dostave možete pogledati ovdje.

Zaštita povjerljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, NLB Bank, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu .

 

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Crne Gore – euro (EUR).Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cijene navedene na našem sajtu.

Reklamacija i povrat robe

Kao Kupac, imate pravo da podnesete Reklamaciju (u daljem tekstu: „Prigovor“) u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga.

Prigovor možete izjaviti pisanim putem na papiru ili nekom drugom Vama dostupnom, trajnom mediju ili preko Obrasca za podnošenje prigovora koji se može preuzeti ovdje, uz istovremeno dostavljanje robe Prodavcu koja je predmet kupoprodaje. Kupovina proizvoda može se utvrditi na osnovu računa o kupljenom proizvodu, ugovora o prodaji, garantnog lista ili na drugi odgovarajući način (izvodom iz fiskalne kase, poslovne i druge odgovarajuće dokumentacije).

Možete podnijeti prigovor:

1) u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u roku od dvije godine od dana kada ste kao Kupac primili robu ili lice koje ste vi odredili, sa tim da napominjemo da ste dužni da nas obavijestite o postojanju nesaobraznosti robe ugovoru u roku od 90 dana od dana kada ste otkrili nesaobraznost, u suprotnom gubite prava koja Vam po tom osnovu pripadaju;

2) u vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista;

3) na račun odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana plaćanja računa.

4) u slučaju isporuke robe koja ima grešku ili oštećenja koja nijesu nastala u transportu;

5) u slučaju isporuke robe koja nije poručena.

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača, isporučena roba će se smatrati saobraznom ugovoru, ako:

1) odgovara opisu koji je dao trgovac i ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavještenja;

2) ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vrijeme zaključenja ugovora;

3) ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ima svojstva i osobine koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane;

5) po kvalitetu i funkcionalnosti odgovara uobičajenim karakteristikama robe iste vrste koje potrošač može osnovano da očekuje, s obzirom na prirodu robe i javno obećanje o posebnim svojstvima robe dato od strane trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno oglasom ili na ambalaži robe

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosimo mi kao Prodavac.

Kao Kupcu, dužni smo da Vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od prijema prigovora, odgovorimo u pisanoj formi, na papiru ili nekom drugom, Vama, kao Kupcu, dostupnom, trajnom mediju, sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i predlogom za njegovo rješavanje. Ako se o prigovoru ne rješava bez odlaganja, dužni smo da Vam izdamo pisanu potvrdu o prijemu prigovora.

Ako isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, kao Kupac imate pravo da birate između otklanjanja nedostataka, zamjene za isti ili drugi artikal i povrata novca.

Drugi artikal za koji se vrši zamjena mora biti iste ili veće vrijednosti, uz doplatu.

Kao Kupac prvenstveno imate pravo da birate između zahtjeva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamjenom, osim ako je izabrani zahtjev nemoguć ili ako predstavlja nesrazmjerno opterećenje za nas, kao Prodavca.

Nesrazmjerno opterećenje člana postoji ako izabrani zahtjev, u odnosu na alternativni zahtjev, stvara pretjerane troškove za nas, uzimajući u obzir:

1) vrijednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) da li se alternativni zahtjev može ostvariti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Dužni smo da opravku ili zamjenu izvršimo u primjerenom roku, ali ne dužem od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva i bez značajnijih neugodnosti za Kupca, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac nabavio.

Ako ne možete da ostvarite pravo na opravku ili zamjenu, ili ako nismo izvršili opravku ili zamjenu u navedenom roku ili ako opravka ili zamjena nije moguća bez značajnijih neugodnosti za Kupca, kao Kupac imate pravo da zahtijevate umanjenje cijene ili raskid ugovora uz povraćaj plaćenog iznosa.

U zavisnosti od Vašeg zahtjeva, dužni smo da cjelokupan iznos kupoprodajne cijene ili dio cijene za koju prihvatimo umanjenje, Vam, kao Kupcu, vratimo u roku od 14 dana.

Kao Kupac, takođe, imate pravo da raskinete Ugovor ukoliko ne otklonimo nesaobraznost robe u utvrđenom roku. Kao Kupac, nemate pravo na raskid Ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Troškove povrata robe u slučaju prigovora snosi Prodavac.

Na sve prigovore, primjenjuje se važeća Politika reklamacija Prodavca i Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o obligacionim odnosima.

Kupac je dužan da odmah po prijemu pregleda isporučenu robu te da o svim eventualnim materijalnim nedostacima odmah obavijesti dostavljača.
Odustanak od ugovora zaključenog posredstvom interneta – ugovor na daljinu

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora o prodaji, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je Roba isporučena na adresu koju je kupac označio, a pod sledećim uslovima:

 

 1. da je Roba koju vraća neoštećena, neotpakovana i nekorišćena, u suprotnom može odgovarati za svako umanjenje vrijednosti robe koje nastane u rukovanju robom, osim umanjenja vrijednosti potrebnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe;

 2. da od isporuke Robe Kupcu nije proteklo više od 14 dana (računajući i neradne dane);

 3. da je kupac popunio i poslao Prodavcu Obrazac za jednostrani raskid (obrazac možete preuzeti ovdje) na sledeću email adresu podrska@belodore.me;

 4. da je kupac upakovao Robu prije transporta na način koji spriječava oštećenja tokom transporta

 5. da kupac snosi troškove povraćaja robe, sem kod ugovora zaključenog van poslovnih prostorija, kada je roba u trenutku zaključenja ugovora dostavljena na adresu kupca, u kojem slučaju je Prodavac dužan da preuzme robu o svom trošku ako robu, zbog njene prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

 Adresa na koju je kupac dužan bez odlaganja da vrati Robu je Belodore d.o.o., sa sedištem na adresi Bulevar Džordža Vašingtona br. 65, Podgorica.

Ukoliko prodavac, u okviru sklopljenog ugovora, kupcu besplatno pošalje dodatni proizvod („poklon“ ili tester), potrebno je vratiti i taj proizvod. U ovom slučaju, snosite troškove povraćaja robe.

U roku od 14 dana od prijema Obrasca za jednostrani raskid, Prodavac će vratiti plaćeni iznos uplatom na račun koji je kupac naveo u Obrascu za jednostrani raskid, s tim što ima pravo da rok za uplatu produži dok mu ne bude dostavljena Roba koju je kupac vratio.

Izuzetno od prethodnog, prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posljedica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 1. pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;

 2. isporuke robe ili pružanja usluga čija cijena zavisi od promjena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

 1. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtjevima potrošača ili jasno personalizovane;

 2. isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

 3. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

 4. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

 5. u drugim slučajevima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača

Molimo Vas da imate na umu da ste, prema zakonu, odgovorni za svako umanjenje vrijednosti robe kao posljedicu rukovanja robom na način drugačiji od načina nužnog za upoznavanje s prirodom, karakteristikama i funkcijama robe (primjera radi, ako parfem nastavite da koristite nakon što ste ga isprobali). Dodatno, molimo Vas da imate na umu da nemate pravo odustajanja od kupoprodajnog ugovora u slučaju da je roba proizvedena u skladu sa Vašim posebnim zahtjevima ili se radi o prilagođenoj i personaliziranoj robi (primjera radi, graviranje ličnog imena ili pakovanje sa personalizovanom posvetom) i robi koju ste izvadili iz pakovanja i koju nije moguće vratiti u isto pakovanje iz higijenskih razloga (otvoreni kozmetički proizvodi i ostali proizvodi koji dolaze u direktan kontakt sa kožom). Neisporuka robe

Prodavac zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Opštih uslova. Sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Opštih uslova ili drugih pravila koja su istaknuta na Website-u povlači za sobom brisanje Kupca iz baze Prodavca i onemogućavanje novih porudžbina. Prodavac dodatno zadržava pravo da ne isporuči porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja koja ukazuje na to da bi isporukom robe moglo doći do ugrožavanja fizičkog ili psihičkog integriteta lica koji vrše isporuku Robe.

 

Razno

Trudimo se da našim kupcima obezbijedimo popuste i poklone. U svakom pojedinačnom slučaju obavijestićemo kupca o aktuelnim popustima ili poklonima. Ukoliko nije drugačije navedeno, svaki popust ili poklon bon mogu se iskoristiti jednom. Popusti se ne mogu kombinovati, osim ukoliko nije određeno drugačije. 

 

Slanje besplatnih uzoraka

Našim kupcima omogućavamo uslugu slanja besplatnih uzoraka. Zadržavamo pravo da Vam ponudimo mogućnost primanja besplatne pošiljke uzoraka parfema i drugih kozmetičkih proizvoda zavisno od aktuelne ponude radi isprobavanja proizvoda koji su u našoj ponudi.

Izbor besplatnih uzoraka je ograničen našim zalihama i aktuelnom ponudom.

Svrha usluge slanja besplatnih set uzoraka je informisanje kupca o trenutnoj ponudi. Slanje besplatnih uzoraka su besplatne usluge oglašivačke prirode i nisu predmet učinka u okviru kupoprodajnog ugovora. Stoga, neslaganje s poslatim uzorkom nije osnov za ostvarivanje prava za prekid kupoprodajnog ugovora ili povraćaja robe.

Bilo koji proizvod, uslugu ili uzorak Vam obezbeđujemo za Vašu ličnu upotrebu. Ne možete preprodati bilo koji proizvod koji dobijete od nas.

 

Privatnost

Korišćenjem bilo kog dijela našeg sajta, popunjavanjem registracije i/ili poručivanjem putem sajta, obavezujete se na poštovanje Opštih uslova poslovanja.

Molimo Vas da pogledate našu Politiku privatnosti, koja objašnjava našu upotrebu Vaših informacija koje pružate preko naše web stranice.